Súkromná škola Alma
Pôvodný web
Sme a budeme vždy bez školného.


Súkromná škola Alma
Pôvodný web
Sme a budeme vždy bez školného.

Rozvíjame u detí životné zručnosti, učíme ich pracovať s faktami aj so svojimi emóciami. Pripravujeme ich na skutočný život a žijeme ho s nimi.


Pozývame vás

Deti vedieme k spolupráci, tvorivosti aj poznaniu samých seba. Naším cieľom sú šťastné a spokojné deti.

Ponúkame žiakom a žiačkam

 • 01

  Priateľské a bezpečné prostredie

  Za jeden z kľúčových princípov našej školy považujeme, aby sa každé dieťa cítilo bezpečne a zažívalo prijatie, priateľské vzťahy a pozitívnu klímu. Naše učiteľky, učitelia, ako aj podporný tím sú neustále vzdelávaní a dostávajú podporu, aby takéto prostredie na škole budovali a rozvíjali. Kladieme dôraz na to, že známky nie sú všetko a neodzrkadľujú hodnotu dieťaťa.

 • 02

  Mimoškolské aktivity

  SÚKROMNÁ ZUŠ A CVČ - Od septembra 2024 bude priamo v priestoroch školy pôsobiť aj ZUŠ a CVČ Quo Vadis. Žiaci a žiačky školy budú môcť navštevovať výtvarný, dramatický a tanečný odbor, krúžok terapie so psíkmi, športový a environmentálny krúžok, ako aj krúžok doučovania.

  KLUBOVŇA - V priestoroch školy funguje každý pracovný deň poobedná Klubovňa, ktorú prevádzkuje Človek v ohrození. Klubovňa poskytuje deťom bezpečné a inkluzívne prostredie, kde sa môžu stretávať s rovesníkmi, podieľať sa na vzdelávacích, kreatívnych a športových aktivitách, a zároveň posilňovať svoje osobnostné a sociálne zručnosti, čím prispieva k prevencii rizikového správania a podporuje celkový rozvoj detí.

  BUDÚCNOSŤ INAK - Program, vďaka ktorému vznikajú mimoškolské centrá, ktoré rozvíjajú u detí kritické myslenie, schopnosť riešiť problémy, vytrvalosť, spoluprácu aj tvorivosť. Deti sú v programe podporované, aby dokázali pracovať v tíme, ovládali digitálne technológie a boli schopné využívať nápady tak, aby prinášali riešenia pre ostatných.

  SUPERAR - Na škole je v rámci vyučovania realizovaný medzinárodný hudobný program Superar. Deti môžu zároveň navštevovať aj poobedný krúžok a rozvíjať svoj hudobný talent pod vedením skúsených lektoriek.

  Všetky aktivity v rámci mimoškolskej činnosti sú pre žiakov a žiačky našej školy bezplatné.

 • 03

  Špeciálnopedagogické intervencie

  Na škole spolupracujeme so Špeciálnopedagogickým vzdelávacím centrom, ktoré sa snaží pomôcť deťom na ceste za vzdelaním. Ponúka komplexný pohľad na dieťa psychologičky a špeciálnej pedagogičky, logopedičky a arteteraputky.

 • 04

  Superar

  Na celom I. stupni realizujeme medzinárodný vzdelávací program, vďaka ktorému sa učí hudobná výchova tak, aby nikto nestál bokom. Spája deti z rôznych etník a sociálnych pomerov. Učí ich nielen spievať a hrať, ale aj počúvať jeden druhého. V kolektíve, ktorý rešpektuje rozmanitosť, tak môže každé dieťa objavovať svoje vlastné schopnosti a vybudovať si zdravú sebadôveru. Každý rok naši žiaci a žiačky vystúpia s deťmi z iných škôl v bratislavskej Slovenskej filharmónii.

 • 05

  Senzomotorické pomôcky

  Senzomotorické pomôcky stimulujú jeden alebo súčasne viacero zmyslových systémov, a preto majú zásadný vplyv na správny vývoj dieťaťa. V triedach môžu byť nápomocné deťom s hyperaktivitou, vývinom reči aj strachom. Pomôcky v triedach pod odborných vedením pomáhajú vytvárať podnetné a predovšetkým bezpečné prostredie pre všetky deti.

 • 06

  Micro:bity

  Hardvérové zariadenie, vďaka ktorému je programovanie praktické a zábavné. Využívame ich už na prvom stupni, aby sme u detí rozvíjali logické myslenie aj tvorivosť. Vhodné sú tiež pre žiakov a žiačky so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a môžu prispieť k inkluzívnejšiemu vyučovaniu.

 • 07

  Smartbooks

  Je unikátnou inteligentnou cvičebnicou učiva celej základnej školy, ktorá žiaka nielen preskúša, ale odhalí jeho slabé miesta a ukáže mu riešenie, postup a vysvetlenie. Dieťa sa učí samo. Každé dieťa našej školy dostáva prístup do tejto inteligentnej cvičebnice zdarma.

 • 08

  WocaBee

  Inovatívna online aplikácia pre školy, ktorá je modernou formou osvojovania si nových slovíčok a ich následné precvičovanie. Má efekt aj u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pre všetkých žiakov a žiačky našej školy je používanie bezplatné.

 • 09

  Krajina čitateľov

  Program triednych knižníc Naša trieda číta, ktorého cieľom je, aby všetky deti objavovali čítanie pre radosť. Ponúka deťom knihy, ktoré posilňujú ich čitateľské sebavedomie a pomáhajú rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Pretože vďaka čítaniu je naša krajina bohatšia, citlivejšia a spravodlivejšia.

 • 10

  Hurá von

  Naša škola podporuje výučbu v exteriéri. Snažíme sa, aby deti mali na telesnej výchove, ale aj na iných predmetoch. Jednoducho preto, lebo deti sa vonku učia rady, učenie je ľahšie, prirodzené, inšpiratívne a pobyt vonku pôsobí pozitívne na fyzické aj psychické zdravie. Znižuje hladinu stresov, predchádza obezite a podporuje dobrú náladu u detí aj dospelých.

 • 11

  Daltonské prvky vo vyučovaní

  Základné daltonské princípy sú sloboda, spolupráca a samostatnosť. Slobodné rozhodovanie znamená konanie v rámci vopred dohodnutých pravidiel. Spolupráca má prednosť pred súťažením a deti sú vedené k vzájomnej pomoci a práci v skupinách. Deti sa snažia samy hľadať riešenia zadaných úloh. Dôležitým faktorom je ich vlastná motivácia. Vychádza sa z poznania vývinovej psychológie, že deti sú rady samy aktívne.

Informácie o škole

Poslaním školy je poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu všetkým deťom bez ohľadu na ich socioekonomické zázemie, overovať inovácie a pomáhať ich zavádzať v celom vzdelávacom ekosystéme na Slovensku, ako aj prinášať efektívne spôsoby desegregácie a inklúzie.

ALMA vznikla transformáciou ZŠ Jilemnického 1 vo Zvolene odovzdaním zriaďovateľskej pôsobnosti z mesta Zvolen na CEEV Živica.

Zriaďovateľ školy


Hlavný partner


Školu podporujú