Piliere modelovej inovatívnej školy ALMA


O škole

Modelová inovatívna škola ALMA vznikla transformáciou ZŠ Jilemnického 1 vo Zvolene odovzdaním zriaďovateľskej pôsobnosti z mesta Zvolen na CEEV Živica. Hlavným partnerom školy je organizácia Teach.

Poslaním školy je poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu všetkým deťom bez ohľadu na ich socioekonomické zázemie, overovať inovácie a pomáhať ich zavádzať v celom vzdelávacom ekosystéme na Slovensku, ako aj prinášať efektívne spôsoby desegregácie a inklúzie.

Kvalitná škola dostupná všetkým deťom

Každé dieťa má právo na kvalitné vzdelávanie bez ohľadu na to, koľko jeho rodičia zarábajú. Naša škola preto nevyberá školné, aby do nej mali prístup všetky deti z rôznych socioekonomických pomerov.

Škola je otvorená všetkým deťom s rozmanitými potrebami. Tak ako je rozmanitá naša spoločnosť, tak má byť rozmanitá aj škola. Cieľom školy je mať reprezentatívne zastúpenie detí, ktoré odráža ich zloženie v našom meste.

Vyrovnávame šance detí na úspech

Mnohé deti žijú v podmienkach, ktoré nenapĺňajú ich potreby, vrátane vzdelávania. Poslaním školy je pomáhať vyrovnávať šance všetkých detí na úspech a šťastný život bez ohľadu na to, do akej životnej situácie sa narodili.

Škola nesie hlavnú zodpovednosť za rozvoj dieťaťa a vytvára stratégie, ako tento cieľ dosiahnuť aj v situáciách, kde rodina nevie alebo nedokáže dieťaťu poskytnúť potrebnú podporu a zázemie pre jeho vzdelávanie.

Učiaca sa škola

Škola je priestorom, kde sa učia žiačky a žiaci a zároveň aj miestom, kde sa neustále vzdelávajú všetci členovia školskej komunity vrátane učiteliek, učiteľov, odborných zamestnancov, vychovávateliek, rodičov a ďalších zainteresovaných strán. Učiaca sa škola sa neustále vyvíja a zlepšuje, aby čo najlepšie napĺňala potreby detí a komunity.

Máme odvahu skúšať nové veci a zavádzať inovácie, ktoré overujeme, zbierame dáta, vyhodnocujeme a ponúkame ďalším. Školu považujeme za živý organizmus, ktorý sa vyvíja a reaguje na svet vôkol seba. Škola nie je príprava na život, je život sám.

Spolupráca, nie konkurencia v regióne

Veríme v silu spolupráce nielen v triedach, ale aj medzi školami. Chceme sa deliť o príklady dobrej praxe a pomôcť spoločnými silami zlepšovať vzdelávanie v regióne a celej krajine.

Vytvárame priestor na vzdelávanie nielen učiteľov a učiteliek našej školy, ale všetkých škôl v meste a regióne, ktoré majú záujem zlepšovať sa, spolupracovať a rozvíjať sa. Poskytujeme taktiež priestor pre rodičov, aby mohli získavať rady a inšpirácie na svoj osobný rozvoj aj rozvoj svojich detí.

Replikovateľnosť v školách na Slovensku

Poslaním školy je overovať inovácie, ktoré je možné zaviesť na väčšine slovenských základných škôl - nielen súkromných, ale aj bežných “štátnych”. Všetko, čo robíme a čo vytvoríme realizujeme tak, aby sa to dalo zavádzať aj do ostatných škôl a naše “know-how” otvorene zdieľame. Našou snahou je pomôcť zlepšovať celý vzdelávací ekosystém, deliť sa o skúsenosti a pomáhať so zavádzaním zmien iným.

Profil absolventa/ky školy

Učíme deti pracovať s faktami a emóciami aj budovať vzťahy a spolupracovať s okolím. Vedieme ich k tomu, aby poznali samých seba, mali zdravé sebavedomie a rešpektovali druhých. Pomáhame deťom rozvíjať ich schopnosť riešiť problémy a popasovať sa s výzvami, ktoré pred ne život postaví. Naši žiaci a žiačky pokračujú na stredné školy podľa ich záujmov, silných stránok a budúcnosti, ktorú si pre seba vysnívali.