Príručka pre rodičov


O príručke

S nástupom do školy prichádza do života dieťaťa množstvo zmien a nových situácií. Dieťa sa učí nové veci, spoznáva samo seba a svet okolo seba. Úlohou pedagógov je vytvoriť podnetné a bezpečné prostredie, aby deti chodili do školy rady, sprevádzať ich pri učení sa zmysluplných vecí využiteľných v ďalšom živote.

Každý rodič si želá, aby bolo jeho dieťa v škole úspešné, učilo sa s radosťou, budovalo silné vzťahy s rovesníkmi, učiteľmi a nadobudlo vedomosti a zručnosti potrebné do ďalšieho štúdia. Uvedomujeme si však, že pre rodiča nie je vždy jednoduché v množstve, aj rozporuplných, informácií orientovať sa a zistiť, čo by malo byť jeho dieťa v určitom veku schopné robiť a vedieť.

Preto vám v tejto príručke ponúkame niekoľko užitočných námetov a hier, ktoré vám v príprave dieťaťa na školu môžu pomôcť. V domácom prostredí, hravou formou. Stačí trochu kreativity, trpezlivosti a chuti hrať sa.

Čo v príručke nájdete:

 1. Čo by podľa odborníkov malo vaše dieťa vedieť a byť schopné robiť pred nástupom do školy
 2. Každodenné aktivity na podporu učenia – pripravili sme pre vás pár tipov a aktivít, ktorými môžete podporiť svoje dieťa v učení
 3. Tipy, ako komunikovať s učiteľom- ako vy a učiteľ vášho dieťaťa môžete spolupracovať, aby ste mu pomohli dieťaťu rásť a rozvíjať sa

Čo by vaše dieťa malo vedieť a byť schopné urobiť

Počas celého školského roka trávia žiaci materských škôl najviac času prácou na nasledujúce témy. Do konca roka by im mali dobre porozumieť:

Jazyk, reč a poznanie

 • mať čistú výslovnosť, vedieť plynulo hovoriť, nezajakávať sa
 • dokázať plynulo prerozprávať rozprávku, udalosť, ktorú zažilo
 • vysvetliť, čo znamenajú niektoré slová (napríklad: žaba, kabát, auto), vie vystihnúť charakteristickú vlastnosť, či funkciu slova;
 • naspamäť poznať básničku, pesničku, riekanku a pod.;
 • povedať svoje meno, mená súrodencov, rodičov, kamarátov, adresu;
 • tvoriť nadradené pojmy, kategórie (napr.: hruška, jablko, slivka je ovocie);
 • tvoriť protiklady slov (napr.: malý – veľký, teplý – studený,…);
 • pochopiť a zrealizovať inštrukcie, pokyny (napríklad: „Vezmi si modrú pastelku a nakresli kruh do stredu papiera“).
 • poznať geometrické tvary a farby
 • kresliť proporčne správnej postavy (postava musí obsahovať všetky časti tela vrátane očí, uší, obočia

Každodenné aktivity na podporu učenia

 • Vypnutý zvuk - Pozerajte s dieťaťom nejaký vhodný film, ale bez zvuku. Po niekoľkých minútach film zastavte a požiadajte ho, aby povedalo, o čom sa postavy pravdepodobne rozprávali. Potom niekoľko minút zase pozerajte film a po zastavení opäť dieťa povie, ako dej podľa jeho názoru môže pokračovať. Potom pozerajte film ešte raz, ale už so zvukom. Dieťa si uvedomí rozdiely medzi jeho názorom a názorom tvorcov filmu.
 • Obrázok - Ukážte dieťaťu obrázok a povedzte mu, aby povedalo niekoľko viet o tom, čo vidí na obrázku. V ďalšej fáze sa môže pokúsiť vymýšľať súvislejší príbeh o tom, čo sa asi na obrázku mohlo odohrať.
 • Čítanie a hračka - Dohodnite sa s dieťaťom, že keď bude počuť v rozprávke slovo, ktoré predstavuje nejakú jeho hračku, aby ju zobralo do ruky. Takto si dieťa precvičuje pozornosť a tiež porozumenie slovám.
 • Telefón - Jednou zo schopností predškoláka by malo byť pomenovanie písmena na začiatku a na konci slova. Pokiaľ chcete túto vlastnosť rozvíjať, zahrajte si s dieťaťom hru telefón. Začnite slovom vybraným z priestoru, v ktorom sa nachádzate. Dieťa musí začať nové slovo vždy tým písmenom, ktorým predchádzajúce slovo končilo.
 • Povedz to opačne - Pripravte si súbor obrázkov - predmetov opačného významu. Obrázky si môžete nájsť na internete alebo si ich vystrihnite z časopisov. Napríklad veľké auto ‒ malé autíčko, biela mačka – čierna mačka, široký most – úzky most, teplý čaj – studená zmrzlina, sladká čokoláda – kyslý citrón a podobne.

Čo by vaše dieťa malo vedieť a byť schopné urobiť

Matematika

 • rozlíšiť viac, menej, rovnako pri rôznej veľkosti a usporiadaní prvkov;
 • určiť množstvo o jedno viac alebo menej;
 • triediť prvky (tvoriť skupiny) podľa kritérií: farby, veľkosti, tvaru;
 • zoradiť 5 prvkov podľa veľkosti od najmenšieho po najväčší a naopak;
 • rozlišovať pojmy: malý-stredný-veľký, vysoký-vyšší-najvyšší, málo-menej-najmenej;
 • poznať a pomenovať kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik.
 • počítať do 10
 • pochopiť, ktoré z dvoch čísel je väčšie (6 je väčšie ako 2)

Každodenné aktivity na podporu učenia

 • Predčíselné predstavy - Predčíselné predstavy sa dobre precvičujú na kockách zo stavebnice. Dieťa má dať na jednu kôpku obdĺžniky, na druhú kocky, na tretiu napríklad trojuholníčky. Alebo zvlášť umiestnite žlté, červené a modré kocky. Alebo do každej kôpky zamiešajte útvar, ktorý tam nepatrí. Úlohou dieťaťa je tento útvar nájsť.
 • Zápis čísel - Môžete dieťaťu číslo napísať na výkres a nech ho obťahuje farbičkami. K číslu môžete nakresliť aj toľko predmetov, ktoré číslo predstavuje. Píšte tiež spoločne čísla do vzduchu, prstom do piesku alebo hliny, vystrihujte čísla z papiera, modelujte čísla z drôtov.
 • Hry - Matematické schopnosti rozvíjajú napríklad tieto hry: Človeče, nehnevaj sa, Domino, Kvarteto, Pexeso, hry s kockou.
 • Počítanie - Môžete rátať poschodia pri ceste výťahom, schody, autá, ktoré prejdú okolo, jednoducho čokoľvek.

Tipy na komunikáciu s učiteľmi

Čitateľská gramotnosť

 • Aké sú silné stránky môjho dieťaťa a ako ich podporujete vo výučbe?
 • Aké písmená by malo ovládať moje dieťa do konca tohto školského roka? Má moje dieťa šancu v rámci hodiny precvičovať čítanie?
 • O akých témach sa deti učia prostredníctvom čítania? Do akej miery by malo byť moje dieťa schopné rozumieť čítanému textu a hovoriť o ňom?
 • Rozumie moje dieťa tomu, čo sa učíte? Je schopné rozprávať, kresliť, písať o veciach, ktoré sa učí?
 • Aké knihy by malo čítať moje dieťa? Má mať kniha špecifickú úroveň alebo vyberať knihy podľa jeho záujmov?
 • Má moje dieťa v rámci vyučovacej hodiny priestor na precvičovanie rukopisu? Píše moje dieťa jasne a čitateľne?

Matematika

 • Aké číselné operácie sa učia riešiť deti v tomto roku?
 • Požiadajte učiteľa o konkrétne informácie, ako vaše dieťa napreduje v chápaní kľúčového obsahu výučby.
 • Čo by malo byť moje dieťa schopné pochopiť a hovoriť o tom, čo sa naučilo?
 • Je moje dieťa schopné vám preukázať, že rozumie tomu, čo sa učí? Ak nie, ako mu môžem pomôcť?

Tipy a zdroje

Tipy na aktivity na podporu čítania a porozumenia

Tipy, ako učiť deti čítať s porozumením:
https://eduworld.sk/cd/marcela-kozejova-palkechova/9148/tipy-ako-naucit-deti-citat-s-porozumenim

Prváčikovia a čítanie:
Ako pomôcť deťom čítať viac: Prváčikovia a čítanie – Krajina čitateľov

Tipy, čo čítať s prváčikom:
Knihy pre prváčikov: Učíme sa čítať

Tipy na učenie sa doma:
Opakujeme s prvákmi (eduworld.sk)
Opakujeme v prvom ročníku písmená, slabiky, slová, vety – 1. časť
Opakujeme s prvákmi písmená, slabiky, slová a vety – 2. časť

Tipy na aktivity na podporu počítania

Tipy, ako začať počítať s najmenšími:
https://eduworld.sk/cd/lucia-brezovska/3375/tipy-ako-zacat-pocitat-s-najmensimi

Prváčikovia a matematika:
Opakujeme matematiku v prvom ročníku

Tipy, ako počítať s prváčikom:
https://montessorikids.sk/pocitanie-pre-najmensich/

Tipy, ako využiť LEGO na precvičovanie počítania, priestorovej orientácie, logickej postupnosti a iné:
https://montessorikids.sk/20-lego-aktivit/

Tipy na aktivity na rozvoj priestorového a časového vnímania
Ako by mali predškoláci vnímať priestor a čas?

Tipy na aktivity na podporu sluchového vnímania:
Aktivity na rozvoj sluchového vnímania